برای انجام امور
طراحی , چاپ , عکاسی , ساخت تیزر های تبلیغاتی و ...
در کنار شما هستیم

برای انجام امور
پژوهش و آزمایشگاه بسته بندی
در کنار شما هستیم

برای انجام امور
آموزش و تور های نمایشگاهی
در کنار شما هستیم

برای انجام امور
خدمات مجازی
در کنار شما هستیم

برای انجام امور
بسته بندی محصولات کشاورزی
در کنار شما هستیم

برای انجام امور
فود صنعت
در کنار شما هستیم

برای انجام امور
مشاوره و خدمات فنی مهندسی
در کنار شما هستیم

چرا ما بهتر از
دیگران هستیم؟

بزرگترین مرکز
خدمات بسته بندی خاورمیانه
مشاورین متخصص
پشتیبانی حرفه ای
مجهزترین
خدمات صنعت بسته بندی
علمی ترین
مرکز خدمات بسته بندی
بیشتر از

10000

مشتری راضی
اما نظر آنها درمورد ما چیست؟
شرکت Macsa به تازگی موفق به دستیابی به نسل جدیدی از کدگذارهای لیزری برای میوه و سبزی شده است. این شرکت گستره ای از این تکنولوژی را ارائه کرده است که روی بافت های مختف قابل استفاده است. کدگذاری بر روی محصولات کشاورزی امکان ردیابی محصول از مزرعه تا مصرف کننده را می دهد. این تکنولوژی ها در میوه های برش خورده نیز کابرد دارد و اساس آن micro-perforation است که می توان با آن منافذ ریزی نیز در لفاف های بسته بندی وارد کرد و به این صورت با کنترل رطوبت موجب افزایش ماندگاری محصولات شد.
شرکت Macsa به تازگی موفق به دستیابی به نسل جدیدی از کدگذارهای لیزری برای میوه و سبزی شده است. این شرکت گستره ای از این تکنولوژی را ارائه کرده است که روی بافت های مختف قابل استفاده است. کدگذاری بر روی محصولات کشاورزی امکان ردیابی محصول از مزرعه تا مصرف کننده را می دهد. این تکنولوژی ها در میوه های برش خورده نیز کابرد دارد و اساس آن micro-perforation است که می توان با آن منافذ ریزی نیز در لفاف های بسته بندی وارد کرد و به این صورت با کنترل رطوبت موجب افزایش ماندگاری محصولات شد.
شرکت Macsa به تازگی موفق به دستیابی به نسل جدیدی از کدگذارهای لیزری برای میوه و سبزی شده است. این شرکت گستره ای از این تکنولوژی را ارائه کرده است که روی بافت های مختف قابل استفاده است. کدگذاری بر روی محصولات کشاورزی امکان ردیابی محصول از مزرعه تا مصرف کننده را می دهد. این تکنولوژی ها در میوه های برش خورده نیز کابرد دارد و اساس آن micro-perforation است که می توان با آن منافذ ریزی نیز در لفاف های بسته بندی وارد کرد و به این صورت با کنترل رطوبت موجب افزایش ماندگاری محصولات شد.
شرکت Macsa به تازگی موفق به دستیابی به نسل جدیدی از کدگذارهای لیزری برای میوه و سبزی شده است. این شرکت گستره ای از این تکنولوژی را ارائه کرده است که روی بافت های مختف قابل استفاده است. کدگذاری بر روی محصولات کشاورزی امکان ردیابی محصول از مزرعه تا مصرف کننده را می دهد. این تکنولوژی ها در میوه های برش خورده نیز کابرد دارد و اساس آن micro-perforation است که می توان با آن منافذ ریزی نیز در لفاف های بسته بندی وارد کرد و به این صورت با کنترل رطوبت موجب افزایش ماندگاری محصولات شد.
شرکت Macsa به تازگی موفق به دستیابی به نسل جدیدی از کدگذارهای لیزری برای میوه و سبزی شده است. این شرکت گستره ای از این تکنولوژی را ارائه کرده است که روی بافت های مختف قابل استفاده است. کدگذاری بر روی محصولات کشاورزی امکان ردیابی محصول از مزرعه تا مصرف کننده را می دهد. این تکنولوژی ها در میوه های برش خورده نیز کابرد دارد و اساس آن micro-perforation است که می توان با آن منافذ ریزی نیز در لفاف های بسته بندی وارد کرد و به این صورت با کنترل رطوبت موجب افزایش ماندگاری محصولات شد.
شرکت Macsa به تازگی موفق به دستیابی به نسل جدیدی از کدگذارهای لیزری برای میوه و سبزی شده است. این شرکت گستره ای از این تکنولوژی را ارائه کرده است که روی بافت های مختف قابل استفاده است. کدگذاری بر روی محصولات کشاورزی امکان ردیابی محصول از مزرعه تا مصرف کننده را می دهد. این تکنولوژی ها در میوه های برش خورده نیز کابرد دارد و اساس آن micro-perforation است که می توان با آن منافذ ریزی نیز در لفاف های بسته بندی وارد کرد و به این صورت با کنترل رطوبت موجب افزایش ماندگاری محصولات شد.
شرکت Macsa به تازگی موفق به دستیابی به نسل جدیدی از کدگذارهای لیزری برای میوه و سبزی شده است. این شرکت گستره ای از این تکنولوژی را ارائه کرده است که روی بافت های مختف قابل استفاده است. کدگذاری بر روی محصولات کشاورزی امکان ردیابی محصول از مزرعه تا مصرف کننده را می دهد. این تکنولوژی ها در میوه های برش خورده نیز کابرد دارد و اساس آن micro-perforation است که می توان با آن منافذ ریزی نیز در لفاف های بسته بندی وارد کرد و به این صورت با کنترل رطوبت موجب افزایش ماندگاری محصولات شد.
شرکت Macsa به تازگی موفق به دستیابی به نسل جدیدی از کدگذارهای لیزری برای میوه و سبزی شده است. این شرکت گستره ای از این تکنولوژی را ارائه کرده است که روی بافت های مختف قابل استفاده است. کدگذاری بر روی محصولات کشاورزی امکان ردیابی محصول از مزرعه تا مصرف کننده را می دهد. این تکنولوژی ها در میوه های برش خورده نیز کابرد دارد و اساس آن micro-perforation است که می توان با آن منافذ ریزی نیز در لفاف های بسته بندی وارد کرد و به این صورت با کنترل رطوبت موجب افزایش ماندگاری محصولات شد.
شرکت Macsa به تازگی موفق به دستیابی به نسل جدیدی از کدگذارهای لیزری برای میوه و سبزی شده است. این شرکت گستره ای از این تکنولوژی را ارائه کرده است که روی بافت های مختف قابل استفاده است. کدگذاری بر روی محصولات کشاورزی امکان ردیابی محصول از مزرعه تا مصرف کننده را می دهد. این تکنولوژی ها در میوه های برش خورده نیز کابرد دارد و اساس آن micro-perforation است که می توان با آن منافذ ریزی نیز در لفاف های بسته بندی وارد کرد و به این صورت با کنترل رطوبت موجب افزایش ماندگاری محصولات شد.
شرکت Macsa به تازگی موفق به دستیابی به نسل جدیدی از کدگذارهای لیزری برای میوه و سبزی شده است. این شرکت گستره ای از این تکنولوژی را ارائه کرده است که روی بافت های مختف قابل استفاده است. کدگذاری بر روی محصولات کشاورزی امکان ردیابی محصول از مزرعه تا مصرف کننده را می دهد. این تکنولوژی ها در میوه های برش خورده نیز کابرد دارد و اساس آن micro-perforation است که می توان با آن منافذ ریزی نیز در لفاف های بسته بندی وارد کرد و به این صورت با کنترل رطوبت موجب افزایش ماندگاری محصولات شد.
شرکت Macsa به تازگی موفق به دستیابی به نسل جدیدی از کدگذارهای لیزری برای میوه و سبزی شده است. این شرکت گستره ای از این تکنولوژی را ارائه کرده است که روی بافت های مختف قابل استفاده است. کدگذاری بر روی محصولات کشاورزی امکان ردیابی محصول از مزرعه تا مصرف کننده را می دهد. این تکنولوژی ها در میوه های برش خورده نیز کابرد دارد و اساس آن micro-perforation است که می توان با آن منافذ ریزی نیز در لفاف های بسته بندی وارد کرد و به این صورت با کنترل رطوبت موجب افزایش ماندگاری محصولات شد.
شرکت Macsa به تازگی موفق به دستیابی به نسل جدیدی از کدگذارهای لیزری برای میوه و سبزی شده است. این شرکت گستره ای از این تکنولوژی را ارائه کرده است که روی بافت های مختف قابل استفاده است. کدگذاری بر روی محصولات کشاورزی امکان ردیابی محصول از مزرعه تا مصرف کننده را می دهد. این تکنولوژی ها در میوه های برش خورده نیز کابرد دارد و اساس آن micro-perforation است که می توان با آن منافذ ریزی نیز در لفاف های بسته بندی وارد کرد و به این صورت با کنترل رطوبت موجب افزایش ماندگاری محصولات شد.مشاهده
جدید

یک برند لوکس با بسته بندی رنگی!

بسته بندی های جدید شرکت Denhay علاوه بر اینکه قابل بازیافت است، 25% آن از مواد بازیافت شده تهیه شده است. مدی

مشاهده
جدید

تغییر بسته بندی شرکت Denhay با هدف کمک به محیط زیست

بسته بندی های جدید شرکت Denhay علاوه بر اینکه قابل بازیافت است، 25% آن از مواد بازیافت شده تهیه شده است. مدی

مشاهده
جدید

چرا برچسب لیبل در میزان فروش موثر است؟

در طراحی لیبل، محتوای درون بسته بندی، حرف اول را میزند. ممکن است یک لیبل برای یک محصول مناسب و حرفه ای باشد ا

آرشیو
سال
ارتباط صنعت
و دانشگاه
کلینیک تخصصی بسته بندی مواد غذایی ایران(icfp) به عنوان اولین و بزرگترین مرکز تخصصی بسته بندی کشور در مساحت به متراژ ۲۴۰۰ متر اداری به عنوان مرجع صنعت بسته بندی مواد غذایی شناخته می شود این مجموعه با دارا بودن ۸ بخش در حال حاضر تمامی خدمات مورد نیاز صنعت غذایی و بسته بندی را پوشش می دهد. کلینیک تخصصی بسته بندی مواد غذایی ایران که شروع آن در دانشگاه فردوسی مشهد شکل گرفت هم اکنون در شهرک فناوری صنایع غذایی و بیو تکنولوژی شمال شرق کشور در حال فعالیت می باشد و به عنوان حلقه ارتباطی میان دانشگاه و صنعت تا کنون دانشجویان و اساتید از رشته های مختلف صنایع غذایی طراحی و گرافیک ٬ کامپیوتر ٬ مکانیک ٬ الکترونیک و... را در جهت رشد صنعت غذا و بسته بندی بکار برده است. این مجموعه تاکنون موفق شده است علاوه بر داخل کشور، صادر کننده خدمات خود به کشورهای دانمارک، ترکیه، استرالیا، کانادا، افغانستان، عراق، ارمنستان، روسیه و... شود.
سال
فعالیت خدمات
به صنعت
فرم

نام و نام خانوادگی

موضوع

توضیحات
ثبت
تماس باما

آدرس

مشهد : جاده شهرک صنعتی توس

شهرک فناوری صنایع غذایی - ساختمان کلینیک بسته بندی مواد غذایی ایران(ICFP)


شماره تماس
051-35421070
051-35421060


تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به کلینیک بسته بندی میباشد طراحی عامر تجارت خلیج فارس