از جمله ضایعات غذایی ضایعات سیب‌زمینی است. سیب‌زمینییکی از محصولات زراعی مهم در ایران و جهاناست که در رده چهارم پس از گندم، ذرت وبرنج است. سیب‌زمینی می‌تواند در بسیاری ازانواع مختلف خاک و شرایط آب و هوایی رشد کند. غده سیب‌زمینی یک منبع غنی ازکربوهیدارت است به علاوه مقدار مشخصی از پروتئین‌ها، مواد معدنی و ویتامین‌هایرژیم غذایی را تامین می‌کند. یکی از ترکیبات مهم سیب‌زمینی نشاستهاست که 17 تا 21 درصد از وزن تازه سيب‌زميني و حدود 80 درصد ماده خشك آن راتشكيلمي‌دهد. نشاسته به عنوان اندوخته غذايي بسياري ازگياهان محسوب مي‌شود و گرانول‌هاي نشاسته در اصل بسته‌هاي فشرده اي از پليمرهايگلوكز محسوبمي‌شوند. با اینکه بیشترین استفاده ازسیب‌زمینی به صورت مصرف مستقیم است اما بهصورت محصولات مختلفی نیز فرآیند می‌شود مانند چیپس سیب‌زمینی، پوره سیب‌زمینی، سیب‌زمینیسرخ‌شده و آرد سیب‌زمینی. در حین فرایند50 -20% محصولات خام به صورت ضایعات(به خصوص پوست) در میآیدکه مشکلات زیادی را برای صنایع تبدیلی سیب‌زمینیایجاد کرده است. یکی از این مشکلات آلودگی محیط در نتیجه جمع شدن مقدارزیادی از ضایعات سیب‌زمینی در طبیعت است که نمی‌توان از آن غفلت کرد. مشکل دیگراستفاده از این ضایعات به عنوان غذای دام است که مطالعات متعددی برای نشان دادناثر خطرناک آن‌ها روی حیوانات به دلیل جمع شدن گلوکوزیدهای αسولانین و α چاکونین که به طور طبیعی در سیب‌زمینی تولیدمی‌شود؛ انجام شده است. بنابراین لازم است که راه موثری پیدا شود که این ضایعات رانابود یا فرایند کند تا به محصولی با ارزش بالاترتبدیل شود.

تحقیقاتی مربوط به استفاده از ضایعات سیب‌زمینی دربیوتکنولوژی انجام شده استکه شامل تولید آمیلاز و بیواتانول(خاولا و همکاران،2014)،صمغ پولالان(گوکسونگور و همکاران، 2011)، تولید لاکتیکاسید و زانتان(اوکوچیو همکاران، 2006 و بیلانوویکو همکاران، 2011) می‌باشد.