نمایشگاه چاپ و بسته بندی پاریس
نمایشگاه صنایع غذایی سیال فرانسه
فود صنعت (نمایشگاه و فروشگاه انلاین صنایع غذایی)
نمایشگاه بسته بندی یوراسیا ترکیه