1- فعال نمودن سامانه جامع اطلاعات صنایع بسته بندی کشور
2- نهادینه کردن فرهنگ استفاده از خدمات کلینیکی و کاربردی کردن تحقيقات دانشگاهي
3- حفظ سلامت وايمنی مصرف کننده و کاهش مخاطرات زيست محيطی زباله های بسته بندی در کشور
4- ارتقاء سطح دانش بسته بندی واحد های تولیدی و شکوفائی صنایع بسته بندی کشور