روند رو به رشد تعداد کارخانه های فرآورده های غذایی و ايجاد تغييرات در تكنولوژي و تنوع فرآورده غذایی، سبب گرديد تا اداره کل نظارت از سال ۱۳۸۱ اقدام به تدوين مقررات و ضوابط جديد متناسب با علم روز غذا نمايد. تدوين ضوابط مذكور شامل حداقل ضوابط تاسيس و بهره برداري كارخانجات مختلف غذايي تا سال ۱۳۸۴ ادامه يافت و ليكن از تير ماه سال ۱۳۸۵ سياست تدوين ضوابط تغيير و مقرر گردید که ضوابط فني و بهداشتي براي تاسيس و بهره برداري کارخانه های توليد و بسته بندي فرآورده غذايي بصورت ضابطه اي كلي تدوين شود و ساير موارد از جمله تجهيزات خط توليد، آزمايشگاه و ضوابط بهداشتي اختصاصي براي توليد هر فرآورده درضوابط جداگانه اي مختص به همان فرآورده تدوين و به تصويب برسد.
برای دریافت حداقل ضوابط فني و بهداشتي برای تاسیس و بهره برداری کارخانه های تولید و بسته بندی فرآورده های غذایی سازمان غذا و دارو ایران بر روی لینک زیر کلیک نمایید
http://www.fda.gov.ir/item/1537