برای دریافت حداقل ضوابط فنی و بهداشتی واحدهای کوچیک تولیدی و بهداشتی  (کارگاهی ) بر لینک زیر کلیک کنید
http://www.fda.gov.ir/item/1571