برای دریافت  حداقل ضوابط فني و بهداشتي واحدهاي آماده سازي و بسته بندي حبوبات و غلات بر لینک زیر کلیک کنید
http://www.fda.gov.ir/item/1521