نمایشگاه بین المللی تخصصی موادغذایی و مصرفی دوحه - فروشنده

نمایشگاه بین المللی تخصصی موادغذایی و مصرفی دوحه - قطر از تاریخ  26 تا 29 اکتبر مقارن با ۴ الی ۷ آبان ماه ۹۶  برقرار است.