English / Persian
امروز سه شنبه 29 خرداد 1397
سلام جهت جلوگیری از رطوبت کاهو در عرضه به مشتریان به صورت فله در بسته بندی از چه دستگاه و چه نوع بسته بندی باید استفاده نمود .
شهرک فناوری
گروه کارخانجات پارت لاستیک
دپارتمان طراحی گرافیک کلینیک بسته بندیکانال تلگرام کلینیک تخصصی بسته بندی مواد غذایی ایرانافزایش ماندگاری محصولات غذایی - فیلم های پلاستیکی چندلایهفودصنعت

آمار بازدیدکنندگان

کاربر گرامی :  شما می توانید سئوالات مورد نظر خود را در زمینه های متنوع بسته بندی ازطریق منوی تماس یا ما به این

 کلینیک منعکس و پاسخ های متعدد در خصوص سئوال مطروحه را از طریق همین سایت مشاهده فرمائید

پنج شنبه 30 اردیبهشت 1395
 محمد قبادی

 

 به علت سطح زياد برگهاي كاهو و زياد بودن تبخير آب، در صورت عدم وجود پوشش مناسب و مجاورت با ساير محصولات باغي، به سرعت ، پلاسيده، زرد و پير شده، كيفيت و بازارپسندي خود را از دست مي دهد كم كردن سريع دما باعث كاهش فعاليت فيزيولوژيكي و كاهش تبخير آب در كاهو مي شود سرد كردن سريع مركز كاهو، به دليل وجود

برگهاي متراكم، با روش هاي معمولي مشكل است به همين دليل استفاده از روش سرد كردن با خلاء 1 توصيه شده

است(و. هم چنين با استفاده از سيستم بسته بندي با اتمسفر تعديل يافته 2 مي توان پيري را به تاخير انداخت و عمر انباري آن را افزايش داد ،با استفاده از پوشش هاي پليپروپيلن با نفوذپذيري متوسط اين امكان فراهم مي شود تا شرايط بهتري را براي نگهداري رطوبت نسبي در ا طراف محصول و كنترل گازها ايجاد نماييم. كنت ول و همكارانش در پژوهش انجام شده روي نگهداري كيفيت پس از برداشت كاهو نشان دادند كه در دماي صفردرجه سانتيگراد و رطوبت نسبي 95 درصد ، عمر انباري كاهو، بدون استفاده از پوشش 21 روز خواهد بود ، درحالي كه اين مدت در دماي 5 درجه سانتي گراد به 14 روز تقليل مي يابد .

همچنين اكسيژن كم ، ميزان تنفس و اثرات اتيلن بر روي  محصول را كاهش مي دهد به طوري كه استفاده از سيستم

بسته بندي با اتمسفر تعديل يافته با 1 تا 3 درصد اكسيژن و كمتر از 5 درصد دي اكسيد كربن را براي كاهش تن فس و

جلوگيري از توليد اتيلن موثر دانسته اند . اين پژوهشگران ناهنجاري فيزيولوژيكي صورتي شدن رگبرگ 3 را نيز در

كاهو مورد بررسي قرار دادند و بيان كردند كه اين ناهنجاري در اثر نگهداري طولاني مدت و بعد از بلوغ ايجاد

ميگردد. البته نگهداري در دماي معمولي اين ناهنج اري را تشديد ميكند . مارتينز و آرتز اثرات پوشش هاي

پلي پروپيلن با ضخامت هاي 30 و 40 ميكرون به صورَت سوراخ شده و سوراخ نشده همراه با سردكردن به وسيله

خلاء و اتمسفر تعديل يافته با ميزان 5 درصد اكسيژن و صفر درصد دياكسيدكربن را بر روي كاهوي رقم

مورد آزمايش قرار داده و نشان دادند پوشش 40 ميكرون پلي پروپيلن سوراخ نشده بدون اتمسفر تعديل يافته و

همچنين پوشش 30 ميكرون همراه با اتمسفر تعديل يافته بهترين نتيجه را در حفظ كيفيت ظاهري 4 داشته است.

همچنين سرد كردن با خلاء سبب كاهش صورتي شدن رگبرگ كاهو در دوره انبار داري 5 شده است . رينالدي وبنديتي اثر پوشش پلي اتيلن با ضخامت 70 ميكرون و دماي 1و 10 درجه سانتيگراد را بر روي كلم مورد بررسي قرار داده وگزارش كردند كه كلم هاي نگهداري شده در دماي 10 درجه سانتي گراد بعد از 5 روز كيفيت و بازارپسندي خود را از دست دادند اين در حالي بود كه كلم هاي نگهداري شده در دماي يك درجه سانتي گراد تا پايان دوره آزمايش ( 20 روز) كيفيت خود را حفظ كردند . در طول اين مدت ميزان ويتامين ث و اسيديته به ميزان جزئي كاهش نشان دادند و نيز افزايش و سپس كاهش داشت. مورتي و pH ميزان همكاران دو شرايط اتمسفري متفاوت را ( 3 درصد اكسيژن، 4 درصد دي اكسيدكربن و 5 درصد اكسيژن، 5 درصد دي اكسيدكربن) در مدت 5 روز و در دماي 5 درجه سانتيگراد بر روي برش هاي كلم سبز اعمال كردند. نتايج نشان داد كه 3 درصد اكسيژن، 4 درصد دي- اكسيدكربن بهترين نتيجه را نسبت به وضعيت ديگر و تيمار شاهد داشت . علاوه بر اين ميزان ويتامين ث، ميزان كلروفيل و اسيديته قابل تيتراسيون كاهش پيدا كرد ولي ميزان اين كاهش در تيمار 3درصد اكسيژن و 4درصد دي اكسيدكر بن بسيار كمتر از تيمار شاهد بود . بررسيهاي فوق نشان مي دهد كه با استفاده از پوشش هاي پلي مري، كاهش دما و اتمسفر تعديل يافته مي توان پيري را در سبزيجات به تاخير انداخت، عمر انباري آنها را افزايش داد و همچنين از افت شديد ميزان املاح و ويتامي ن ها در آنها جلوگيري كرد.

بي نام. 1381 . كاهو، ويژگي ها و روش هاي آزمون. چاپ اول ، موسسه استانداردو تحقيقات صنعتي ايران. شماره 6119

-1 پيوست، غ. 1377 . سبزيكاري. انتشارات چاپ و نشر ابريشم رشت. چاپ اول. 362 ص.

-2 حسيني، ز. 1378 . روشهاي متداول در تجزيه مواد غذايي. انتشارات دانشگاه شيراز. 210 ص.

-3 راحمي، م .. 1382 . فيزيولوژي پس از برداشت (ترجمه). مقدمه اي بر فيزيولوژي و جابجايي ميوه، سبزي ها و گياهان

زينتي. انتشارات دانشگاه شيراز. 437 ص.

-4 فرجي هارمي، ر. 1374 . ميوه و سبزي و تكنولوژي نگهداري و تبديل آنها. انتشارات مركز نشر دانشگاهي. 263 ص.

5. Adamicki, F. 1989 Przechowywanie warzyw w kontrolowanej atmosferze. Biuletyn Warzywniczy

Supplement I, 107-113.

6. Cantwell, M. and T. Suslow. 2002. Lettuce, Romaine or Cos. Recommendations for maintaining

postharvest quality. Department of Vegetable Crops, University of California, Davis, CA 95616-8683.

7. Gorini, F., G. Borinelli and L. Uncini. 1974. Some trials of salad precooling. Acta Hort. 38: 465-490.

8. Hemphill, D. 2004. Lettuce. Commercial Vegetable Production Guides. Oregan State University

Publishing. 230P.

9. Jowkar, M. M., H. Mohammadpour, Z. Farshadfar and A. Jowkar 2005.Alook at postharvest in Iran.

Acta Hort 682:2177-2182.

10. Martinez, J.A., and F. Artes. 1999. Effect of packaging treatments and vacuum-cooling on quality of

winter harvested Iceberg lettuce. Food Res. Inter.. 32:621-627.

11. Moretti, C. L., A. L Araùjo and L.M. Mattos. 2003. Evaluation of different oxygen, carbon dioxide and

nitrogen combinations employed to extend the shelf life of fresh cut collard greens. Hortic.

Bras. Vol.21, No.4.

12. Rennie, T. J., C. Vigneault, G. S. V. Raghavan, J. R. Dell. 2001. Effects of pressure reduction rate on

vacuum cooled lettuce quality during storage. Department of Agriculture

  
جمعه 4 دی 1394
 عبدالفاتح حسینی

سبزيهاي برگي مانند كاهو بسيار فساد پذيرند به همين علت استفاده از تيمارهاي مناسب براي جلـوگيري از افـزايش فسـاد اين محصولات مورد نياز است. در اين پژوهش اثر پوشش پليپروپيلن با ضخامتهاي 30 و 40 ميكرون و بسته بندي با اتمسـفر تعديل يافته به صورت فعال (3 درصد اكسيژن و 1 درصد دياكسيد كربن) و غير فعال بر روي دو رقم كاهو بـه نـامهـاي Cos و Crisphead كه به مدت 4 هفته، در دو دماي 1 و 4 درجه سانتيگراد نگهداري شده بودند، مورد بررسي قرار گرفت. نتايج نشان داد كه رقم Cos نسبت به رقم Crisphead قابليت نگهداري بهتري دارد. پوشش پليپروپيلن به كار برده شده در ايـن پـژوهش، در مقايسه با نمونههاي تيمار نشده به ميزان معني داري عمر انباري هر دو رقم كاهو را افزايش داد. به طور كلي، كاهوهايي كه با پوشش 40 ميكرون همراه با اتمسفر تعديل يافته غير فعال و پوشش 30 ميكرون همراه با اتمسفر تعديل يافته فعال بسته بنـدي شده و در دماي 1 درجه سانتيگراد قرار گرفته بودند بهترين نتايج را در حفظ خصوصيات كمي و كيفي نشان دادند.

اطلاعات تکمیلی در مقاله :

اثرات دما، ضخامت پوشش پليپروپيلن و بستهبندي با اتمسفر تعديل يافته بر عمر انباري كاهو(.Lactuca sativa L) 

  
سه شنبه 17 آذر 1394
 پروین بقری

 

 بسته بندی کاهو : می­توان به استفاده از انبار سرد، پوشش­های پلاستیکی و اتمسفر اصلاح شده اشاره کرد.  در این پژوهش، اثر بسته­بندی کاهوی پیچ معمول (رقم Romain)،در اتمسفر اصلاح شده با میزان اکسیژن بالا:  G1(40درصد اکسیژن + 15درصد دی­اکسید کربن +45 درصد نیتروژن)؛ G2 (70 درصد اکسیژن + 15 درصد دی­اکسید کربن+ 15 درصد نیتروژن)؛ و G3 (100 درصد اکسیژن) در پوشش پلی­اتیلنی با دو ضخامت 50 و 40 میکرومتر (به ترتیب P1 و P2) در دمای 4 درجه ‌سلسیوس و به مدت 16 روز آزمایش، و خصوصیات فیزیکوشیمیایی و بیولوژی آن بررسی شد.  کمترین میزان آلودگی از نظر بار میکروبی کل و نیز از نظر کپک و مخمر در نمونه با ترکیب گازی G3 و پوشش پلی­اتیلنی با ضخامت 50 میکرومتر دیده شد.  همین نمونه از نظر pH و رنگ نیز در بهترین وضعیت قرار داشت.  بیشترین درصد کاهش وزن مربوط به ترکیب گازی G3 و پوشش پلی‌اتیلنی با ضخامت 40 میکرومتر به دست آمد.  در همین ترکیب گازی و ضخامت پوشش، درصد مادة جامد انحلال‌پذیر بیشترین کاهش را نشان داد.  در نتیجه­گیری کلی می­توان گفت ترکیب گازی G3 و پوشش P1 مؤثر­ترین تیمارها در نگهداری کاهو بودند و در این شرایط می­توان کاهو را تا دو هفته به خوبی نگهداری کرد.

 

اتمسفر اصلاح شده 

اتمسفر اصلاح شده(MAP) سیستمی نوین در صنعت بسته بندی است که امروزه در کشورهای پیشرفته جهان جایگاهی ویژه دارد. در این سیتم بسته با ترکیبی از گازهای اکسیژن ، دی اکسید کربن و نیتروژن با درصد معین پر میگردد.

بافتهای زنده همچون سبزیجات و میوه ها حتی بعد از برداشت به تنفس خود ادامه میدهند و افزایش تنفس و تولید گاز اتیلن باعث کاهش کیفیت بافت ، کاهش تردی و طراوت ، از دست رفتن ویتامین ها وآزاد شدن آنزیم‏های قهوه‏ای کننده میگردد. ترکیب و درصد گازهای استفاده شده در این بسته ها با کاهش سرعت تنفس گیاه و فعالیت میکروارگانیسم ها و آنزیم‏های عامل فساد به افزایش ماندگاری محصول ، حفظ ویتامین‏ها و کیفیت اولیه آن کمک شایانی میکند. ترکیب گازها در بسته بندی همچنین مشکل شایع تغییر رنگ و قهوه‏ای شدن بافتهای برش خورده نظیر کاهو را به تأخیر می‏اندازد.

برای بسته بندی مواد غذایی مانند سالاد فصل که دارای عمر کوتاه هستند از دستگاهی استفاده می شود که هنگام بسته بندی علاوه بر غیر قابل نفوذ بودن هوا به داخل بسته، مقداری از هوای درون بسته خارج می شود.که این دستگاه، دستگاه وکیوم نام دارد.

 در عوض در روش پیشرفته بسته بندی اصلاح اتمسفر (Modified Atmosphere Packaging) بعد از خروج هوای درون بسته (وکیوم)، گازی داخل بسته می شود که مخلوطی از گازهای نیتروژن، دی اکسید کربن و اکسیژن با نسبت های مخصوص آن محصول.

 سالاد کاهو (سالاد فصل) غذایی زنده است، تا زمان مصرف دارای تنفس است و از لحاظ ماندگاری بسیار حساس و لطیف است.لذا نیازمند بسته بندی وکیوم با اصلاح اتمسفر است.

 سالاد فصل که یکی از سالاد های پرطرفداری است که همراه با غذا مصرف می شود، امروزه بصورت سالاد بسته بندی توسط واحدهای تولید مواد غذایی عرضه می شود که دارای مجوزهای لازم از وزارت صنعت و وزارت بهداشت می باشد.

 چنانچه هنگام بسته بندی سالاد فصل از وکیوم و اصلاح اتمسفر صرف نظر شود، سالاد به سرعت فاسد خواهد شد.کاهو قهره ای رنگ می شود، هویج و خیار نیز تغییر شکل می دهند و با اکسیژن موجود در داخل بسته واکنش داده و تولید گاز متان می کنند.

 

 انواع دستگاه وکیوم

 دستگاه وکیوم با ظرفیت های مختلف تولید می شود و در بسته بندی بیشتر مواد غذایی کاربرد دارد.

 این دستگاه بسته بندی بصورت نیمه اتوماتیک یا تمام اتوماتیک تولید می شود.

 دستگاه وکیوم نیمه اتوماتیک، پس از وکیوم که ممکن است با اصلاح اتمسفر همراه باشد و چسباندن فیلم به لبه ظرفهای پرشده از مواد غذایی، دیگر متوقف می شود و ظرف ها به صورت دستی از دستگاه خارج می شود.

 اما روش دستگاه وکیوم تمام اتوماتیک متفاوت است.ظرفها توسط نوار نقاله به داخل دستگاه برده می شود و پس از وکیوم و تزریق گاز به داخل ظرف (اصلاح اتمسفر) و نهایتا چسباندن فیلم به لبه ظرف (سیل)، ظرف ها اتوماتیک از دستگاه به روی نوار نقاله برده می شود.

 

 شارژ گاز مخلوط اصلاح اتمسفر

  گاز تزریقی در کپسول های مخصوص گاز نگهداری می شود و به دستگاه متصل است.

 دستگاه به طور خودکار هنگام وکیوم به داخل ظرف گاز را تزریق میکند.

   گاز مخلوط توسط شرکت های مخصوص شارژ می شود.ممکن است بر حسب میزان تولید روزانه مواد غذایی یک شرکت یک مجموعه کپسول را استفاده کند که پالت نام دارد.قبل از اتمام گاز، کپسول ها به محل های مخصوص برده و شارژ می شوند.

 

منابع

بررسی شرایط بهینه بسته‌بندی کاهو (Lactuca sativa L.) در اتمسفر اصلاح شده به منظور افزایش زمان ماندگاری

مقاله 3، دوره 14، شماره 1، بهار 1392، صفحه 33-44  

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

ابراهیم گنابادی1 ؛ زهره حمیدی‌اصفهانی* 2 ؛ محمدحسین عزیزی3

1دانش‌آموخته کارشناسی ارشد

2دانشیارگروه علوم و صنایع غذایی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

3دانشیار گروه علوم و صنایع غذایی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

سایت شرکت بامیکا:تولیدکننده سالاد آماده وسبزیجات بسته بندی شده

 

  
پنج شنبه 12 آذر 1394
 حیدر کعبی

consumer interest in convenient pre-packaged and  ready-to-eat foods has created the opportunity for  growers and other entrepreneurs to add value to their  raw agricultural products. Leafy greens that make put - ting together a green salad as easy as opening a bag are  a growing area of interest for adding value for shoppers looking for healthy meals. Safe food-handling guidelines  and regulations need to be considered when deciding to  “process” products such as leafy greens, especially as  outbreaks of food-related disease tied to lettuce, spinach,  and other leafy greens have been rising over the past  two decades. The 2009 FDA Food Code* now classifies  cut leafy  greens as a potentially hazardous food (PHF). PHFs  require temperature control because they are capable of  supporting the rapid growth of infectious or toxin-pro - ducing microbes. Hawai‘i Department of Health (DOH)  regulations** require any permitted food establishment  handling PHFs to use Good Manufacturing Practices  (GMPs) as well as proper temperature control to limit  pathogen growth or toxin formation in food. Getting  a Hawai‘i Department of Health Food Establishment  Permit (FEP) involves submitting an application to the  DOH Sanitation Branch and passing an inspection of the  location where the processing and bagging will occur. If a grower sells “raw” loose unprocessed leafy greens  directly to the public, a DOH FEP is not required. Likewise,  growers selling raw loose leafy greens that have not  Harvesting lettuce leaves for sale as bagged loose leafy  greens. When this product is sold directly to the public  by the grower, an FEP is not needed For head lettuce (left) and uncut “spring mix” (center),  the grower is not required to have an FEP when selling to  a distributor who has an FEP. The permit is needed when  the grower further processes a leafy green product,  such as the chopped lettuce at right undergone any additional cutting or processing after  harvest to a distributor, processor, or other permitted  food establishment (rather than directly to the con - sumer) will also not be required to obtain an FEP. In  this case the permitted establishment is responsible for obtaining cut leafy greens from a source that supplies  produce that is safe for human consumption.  However, because of the change in classification of  cut leafy greens from non-PHF to PHF, other processing  and sales entities will now be required to get an FEP.  For instance, grocery stores selling bagged leafy greens and non-PHFs that were manufactured and packaged in  an approved food establishment will now be required  to have a permit. The term “leafy greens” includes iceberg lettuce,  romaine lettuce, leaf lettuce, butter lettuce, baby  leaf lettuce (i.e., immature lettuce or leafy greens),  escarole, endive, spring mix, spinach, cabbage, kale,  arugula, and chard.  Cut leafy greens are cut, shred -ded, sliced, chopped, or torn. “Leafy greens” do not  include herbs such as cilantro or parsley. “Raw” refers  to agricultural produce that must be washed or pro cessed before eating. Basic handling principles for cut leafy greens Cut leafy greens are most often bagged for institutional  or retail sale. Retail sales include sales from stores, farm  stands, and farmers’ market booths. Due to the highly  perishable nature of cut leafy greens, refrigeration is  necessary as soon as possible after harvest to maintain  product quality. In addition, cutting the surface of a plant  can invite the uptake and internalization of pathogens  if precautions are not taken. The ideal postharvest tem - perature for holding and storing leafy greens is between  41 and 32°F. The DOH requires the product to be kept  at 41°F or lower at the point of sale. Communicating with customers Since it is sometimes difficult for customers to differenti - ate between leafy greens that are “raw” versus ready to  eat (RTE), cut leafy greens should be labeled to identify  the product as either raw or RTE. “Raw” leafy greens should clearly state on the package - ing that the product must be washed before serving or  eating. RTE cut leafy greens should be labeled “Ready to eat,” “Washed, ready to eat,” “Triple-washed,” “Pre- washed,” or something similar. This label information  is in addition to other DOH food-labeling requirements  (e.g., name of product, net contents statement, ingredient  statement, and responsibility statement) Example of a label for a chopped lettuce product  indicating that the product has been washed and is  ready to eat. This “processing” (chopping) means that  the grower needs to have a FEP

Example of a label for a product that should be rinsed  before eating. The leaves are loose and whole, so the  grower does not need an FEP if selling the product  directly to the public Permit requirements for growers producing  Permit requirements for growers producing cut leafy greens Growers selling whole heads of leafy greens (that stay  whole off the farm) are  not required to get an FEP. Cur - rent DOH rules already require a grower or processor  who cuts, slices, or otherwise “processes” greens (othe than incidental trimming) as a fresh-cut product to ob -tain an FEP.The flow chart below illustrates various scenarios  for harvesting, packing, processing, and marketing of cut leafy greens and shows when a grower would be required to get an FEP

 

 

 

 

 

 

  

جستجوی پیشرفته

کتب و مقالات علمی
صنایع بسته بندی و غذایی

خبرنامه: ثبت ایمیل

فرش پلاس( بسته بندی میوه و سبزی)