اهداف کلینیک بسته بندی مواد غذایی ایران ICFPکلینیک بسته بندی مواد غذایی ایران به منظور ایجاد یک مرجع بسته بندی در کشور دارای اهدافی به شرح ذیل می باشد: 1_ایجاد بزرگ ترین مرکز تحقیقاتی، آموزشی، خدماتی حوزه بسته بندی کشور که در بخش های علمی، هنری، تکنولوژی و... سرامد کشور باشد 2_تهیه و تامین زیر ساخت های مورد نظر برای رشد صنعت بسته بندی کشور