ایجاد حساب کاربری

قدم اول

ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ*

  نام تجاری

ﻣﯿﺰان ﺗﺤﺼﯿﻼت

شماره موبایل خود را وارد کنید*

شماره ثابت خود را وارد کنید

آدرس محل کار*

ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎﻻ ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ اراﯾﻪ ﻣﯽ دﻫﯿﺪ را ذﮐﺮ ﮐﻨﯿﺪ(ﻣﺜﻼ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﻮاع ﻣﺮﺑﺎ ، ﺗﺮﺷﯽ و...) *

آدرس سایت

آدرس اینستاگرام برند

اطلاعات برند

ﺑﺮﻧــﺪ: ﺑﺮﻧــﺪ ﺳــﺎزی در واﻗــﻊ ﯾــﮏ ﻗــﺪرت ﻧــﺮم اﺳــﺖ و اﻣــﺮوزه ﻫﻤــﻪ اﺑﻌــﺎد زﻧﺪﮔــﯽ روزﻣــﺮه ﺗﺎﺛﯿــﺮ ﮔﺬاﺷــﺘﻪ اﺳــﺖ و ﺑﺮﻧــﺪ در واﻗــﻊ ﻣﺠﻤﻮﻋــﻪ وﯾﮋﮔــﯽ ﻫــﺎی ﻣﻨﺤــﴫ ﺑــﻪ ﻓــﺮد ﯾــﮏ ﮐﺴــﺐ و ﮐﺎر اﺳــﺖ و ﺗﺼﻮﯾــﺮ واﺿــﺢ ﺗــﺮی از ﻣﺤﺼﻮل ، ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﺗﻼش ﺷﻤﺎ در ذﻫﻦ ﻣﺸﱰی اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﺑﺮﻧﺪﯾﻨــﮓ در واﻗــﻊ ﺑــﻪ ﻣﻌﻨــﯽ ﺗﻮﺳــﻌﻪ و ﺗﺪوﯾــﻦ ﯾــﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣــﻪ ﺑﺎزارﯾﺎﺑــﯽ ﺑــﺮای ﺷــﺨﺺ ﯾــﺎ ﴍﮐــﺖ ﺑــﻪ ﻣﻨﻈــﻮر رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﻫﺪاف و در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻘﺎط ﻗﺪرت را ﺑﺎزﮔﻮ ﮐﻨﺪ.

نام فارسی برند

نام لاتین برند

ﻣﻌﻨﯽ ﻧﺎم ﺗﺠﺎری

آﯾﺎ ﻧﺎم ﺗﺠﺎری دارای ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﺧﺎﺻﯽ ﻫﺴﺖ؟

آﯾﺎ رﻧﮓ ﺧﺎﺻﯽ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻫﺴﺖ ؟

ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﺷﻤﺎ(ﭘﺮﺳﻮﻧﺎی ﺑﺮﻧﺪ)از ﻧﺎم ﺗﺠﺎری ﺗﺎن ﭼﯿﺴﺖ؟
* ﻧــﺎم ﺗﺠــﺎری اﺳــﻢ ﺗﺠــﺎری ﺷــﻤﺎ ﻫﺴــﺖ ﮐــﻪ ﺑﻌــﺪ از ﻃﺮاﺣــﯽ ﻟﻮﮔــﻮ ﺷــﺪه و زﻣﺎﻧــﯽ ﮐــﻪ ﺑﯿــﻦ ﻣﺸــﱰﯾﺎن ﺑــﻪ ﺷــﻬﺮت ﺑﺮﺳﺪ ﺑﺮﻧﺪ ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد

ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻤﺎ در ﭼﻪ وزن ﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟ )ﻟﻄﻔﺎ ﻫﺮ ﻣﺤﺼﻮل را ﺗﮏ ﺑﻪ ﺗﮏ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ (

مشخصات فردی

ما هیچوقت آنها را بروز نمی دهیم

آﻧﺎﻟﯿﺰ SWOT ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد را ذﮐﺮ ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ ﺗﺤﻠﯿــﻞ SWOT اﺑــﺰاری ﮐﺎرآﻣــﺪ ﺑــﺮای ﺷﻨﺎﺳــﺎﯾﯽ ﴍاﯾــﻂ ﻣﺤﯿﻄــﯽ و ﺗﻮاﻧﺎﯾــﯽ ﻫــﺎی دروﻧــﯽ ﺳــﺎزﻣﺎن اﺳــﺖ. ﭘﺎﯾــﻪ و اﺳــﺎس اﯾــﻦ اﺑــﺰار ﮐﺎرآﻣــﺪ در ﻣﺪﯾﺮﯾــﺖ اﺳــﱰاﺗﮋﯾﮏ و ﻫﻤﯿــﻦ ﻃــﻮر ﺑﺎزارﯾﺎﺑــﯽ، ﺷــﻨﺎﺧﺖ ﻣﺤﯿــﻂ ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧــﯽ ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺖ.

ﻧﻘﺎط ﻗﻮت ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻤﺎ ﭼﯿﺴﺖ (ﻣﺜﻼ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ، ﻗﯿﻤﺖ،ﺷﻬﺮت ﺑﯿﻦ ﻣﺸرﯾﺎن، دﺳترﺳﯽ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﻪ منابع،ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻓﺮوش ﻣﻨﺎﺳﺐ و...)

ﻧﻘﺎط ﻗﻮت ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻤﺎ ﭼﯿﺴﺖ (ﻣﺜﻼ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ، ﻗﯿﻤﺖ،ﺷﻬﺮت ﺑﯿﻦ ﻣﺸرﯾﺎن، دﺳترﺳﯽ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﻪ منابع،ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻓﺮوش ﻣﻨﺎﺳﺐ و...)

ﻧﻘﺎط ﻓﺮﺻﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻤﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟ )ﻧﯿﺎز ﺑﺮﻃﺮف ﻧﺸﺪه ﻣﺸﱰی،اﯾﺠﺎد ﻓﺮﻣﻮل ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ، دﺳﱰﺳﯽ راﺣﺖ ﺑﻪ ﻣﺸﱰی)

ﻧﻘﺎط ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻤﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟ﻧﻮع ﺟﻨﺲ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻤﺎ ﭼﯿﺴﺖ ؟


آﯾﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﺷﻤﺎ دارای ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺧﺎص ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ؟

چه نوع سبکی برای شما مهمتر است؟(مثلا در چیپس چی توز رنگها از طعم محصول گرفته شده است و طرح دارای یک هویت سازمانی فانتزی است)

ﺑﻬﱰﯾﻦ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ را ﺟﻠﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﺪام ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﴍﮐﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ

ﺑﺎزار ﻫﺪف ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻤﺎ ﮐﺠﺎﺳﺖ ؟

داخلی (چه منطقه جغرافیایی)

خارجی (حاشیه خلیج فارس روسیه و ....

ﺑﯿﺸﱰ ﻣﺸﱰﯾﺎن ﺷﻤﺎ از ﭼﻪ ﻃﺒﻘﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟

ﺑﯿﺸﱰ ﺳﻄﺢ دراﻣﺪی ﻣﺸﱰﯾﺎن ﺷﻤﺎ در ﭼﻪ ﺣﺪود اﺳﺖ

آﯾﺎ ﻣﺸﱰﯾﺎن ﺷﻤﺎ دارای ارزش ﻫﺎی ﺧﺎﺻﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ؟

ﻣﺸﱰﯾﺎن ﺷﻤﺎ دارای ﭼﻪ ﺳﺒﮏ ﺧﺎص زﻧﺪﮔﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟

آﯾﺎ دارای ﺷﻌﺎر ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺧﺎﺻﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ؟

ﺑﯿﺸﱰ ﻣﺸﱰﯾﺎن ﺷﻤﺎ از ﭼﻪ ﺳﻨﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ؟
ﺑﯿﺸﱰ ﻣﺸﱰﯾﺎن ﺷﻤﺎ از ﭼﻪ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ؟

ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ از ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی رﻗﺒﺎی ﺧﻮد ذﮐﺮ ﮐﻨﯿﺪ ؟

ﻧﺤﻮه ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻓﺮوش ﺧﻮد را ﺑﯿﺎن ﮐﻨﯿﺪ ؟( از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺎ ﻓﺮوﺷﮕﺎه )

ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻤﺎ در ﮐﺪام ﻗﺴﺖ و ﺑﻪ ﭼﻪ ﺻﻮرت در ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﭼﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد؟ (ﻧﺤﻮه ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﺸﱰی)

آﯾﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻤﺎ از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎﺻﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ؟) زﻋﻔﺮان ﻗﺎﯾﻨﺎت ، ﻋﺴﻞ ﺧﻤﯿﻦ و....(

در ﻫﻨﮕﺎم ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺎﻻی ﺷﻤﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺸﱰی ﭼﻪ اﺣﺴﺎﺳﯽ را دوﺳﺖ دارﯾﺪ ﻣﺸﱰی از ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی درک ﮐﻨﺪ؟ (ﻣﺜﻼ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻮدن ، ﻻﮐﭽﺮی ﺑﻮدن و....)

وﯾﮋﮔﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺧﻮد را در ﯾﮏ ﭘﺎراﮔﺮاف ﴍح دﻫﯿﺪ: