رابطه بسته بندی محصول با وفاداری مشتریان محصولات مصرفی

هدف انجام این تحقیق بررسی تاثیر بسته‌بندی محصول بر وفاداری مشتریان است. این پژوهش از نظر هدف یک تحقیق کاربردی محسوب می‌شود. براساس نحوه گردآوری داده‌ها نیز در این پژوهش هم از روش‌های مطالعه کتابخانه ای و نیز روش های میدانی نظیر پرسشنامه استفاده شده است. برای جمع‌آوری اطلاعات مربوط به ادبیات پژوهش و مطالعات…