جشن فارغ التحصیلی اولین گروه از شرکت کنندگان دربرنامه آماده سازی قهوه

جامعه جمیل عربستان و باب رزق جمیل، با همکاری موسسه قهوه عربی، فارغ التحصیلی اولین دسته از شرکت کنندگان در برنامه آماده سازی قهوه را با تمرکز بر ارتقای مهارت جوانان سعودی در صنعت قهوه اعلام کردند.این برنامه آموزشی 3 ماهه شرکت کنندگان را قادر می سازد تا مهارت های بین فردی و یادگیری عملی…