طراحی بسته بندی تنباکوَ

طراحی بسته بندی سیگار ماربلو

دراین پروژه، هدف ایجاد تصاویر بصری جذاب از بسته بندی یخ آبی Marlboro بوده تا به صورت ویژه رنگ آبی غالب بسته بندی که نشان دهنده طعم “آبی یخ” محصول و الگوی پیچیده روی سیگار شود نمایان شود تا  مشتری جذب زیبایی بسته بندی شود. در این پروژه توجه کامل شده است که هدف ترویج…