پردازنده های غذاهای تازه می توانند تولید خود را درزمان با SIMBA مدیریت کنند.

SIMBA ارائه‌دهنده پیشرو سیستم‌های جمع‌آوری داده‌های زمین گیاهی در زمان برای پردازنده‌های غذاهای دریایی، گوشت و محصولات است.واطلاعات تولید، ردیابی، موجودی و حمل و نقل را با استفاده از رایانه های لمسی و بارکد در زمان جمع آوری می کند. نتیجه یک سیستم قدرتمند است که باعث افزایش بهره وری، کاهش هزینه ها و بهبود…