طراحی بسته بندی غذای گربه

طراحی بسته بندی غذای حیوانات برندselect gold

اندازه و سن مختلف سگ ها یا نیازها و مراحل مختلف زندگی گربه ها معیارهای مهمی برای غذای حیوانات خانگی و در نتیجه طراحی بسته بندی هستند   در این طراحی بسته بندی نژاد مناسب برای هر نوع غذای حیوانات خانگی انتخاب شد و عکسبرداری استودیویی از 27 سگ و 16 گربه انحام شد علاوه…