مقوای پشت طوسی

مقوای پشت طوسی دارای گرم‌های مختلفی است که وجود این تنوع در ضخامت آن باعث شده‌است که در موارد مختلفی مورد استفاده قرار بگیرد. البته این نوع مقوا در شفافیتشان تفاوت اندکی دارند. مقواهایی که باکیفیت و درجه‌یک هستند، لایهٔ سفید رنگشان شفاف‌تر است و مقواهای درجه دوم، لایهٔ سفیدشان کیفیت و شفافیت کمتری دارند.این…