وبینار مبارزه با یخ و غبار در فریزر

Condair در حال ارائه یک وبینار در مورد اینکه چگونه مدیران فروشگاه های فریزر تجاری می توانند با کاهش رطوبت هوا با رطوبت زدایی از یخ زدگی جلوگیری کنند. با حذف پیشگیرانه رطوبت از هوای داخل فریزر یا اتاق قبل، یخ روی دیوارها، سقف و کف نزدیک ورودی ها تشکیل نمی شود و نیاز به…